Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις

ΣΧΕΤ : α. Ν. 3896/2010
  β. Υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθμ. Φ.411/253437/Σ.2358/01-07-13 κ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 1631/01-7-2013

Η  Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), καταθέτει  πρόταση για την άμεση τροποποίηση σχετικής Υπουργικής Απόφασης και την εναρμόνιση της με το Ν. 3896/2010 (α σχετικό), ο οποίος αποτελεί, εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις έτσι ώστε, να θεσμοθετηθεί η τοποθέτηση των στελεχών (αντρών) των Ενόπλων Δυνάμεων, σε θέση επιθυμίας τους για 5 έτη, μετά τη γέννηση του τέκνου τους, όπως ακριβώς εφαρμόζεται σήμερα μόνο για τις γυναίκες στελέχη των Ε.Δ.

 

  1. Συγκεκριμένα στην ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται:

 

α.    Σύμφωνα με Άρθρο 4, § 3 της (β) σχετικής, «οι γυναίκες στελέχη των ΕΔ που επιστρέφουν από άδεια κύησης − τοκετού, τοποθετούνται στον τόπο προτίμησής τους, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση σύμφωνα με τους Π.Ο.Υ. του οικείου Κλάδου, άλλως σε όμορη περιφερειακή ενότητα, όπου και δύνανται να παραμείνουν για πέντε (5) έτη, εφόσον το επιθυμούν, υπό την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 5 § 1 α (γ) του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄167), που αφορά στην απόκτηση των απαιτουμένων προσόντων για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη.»

 

β.    Σύμφωνα όμως με Άρθρο 1 του (α) σχετικού, «Σκοπός του παρόντος νόμου είναι να εξασφαλισθεί η εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, όσον αφορά: α) την πρόσβαση στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εξέλιξης, και στην επαγγελματική κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης με σκοπό την απασχόληση («vocational training»), β) τις συνθήκες και τους όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και γ) τα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.»

 

γ.    Σύμφωνα με Άρθρο 2, § 1ε, του (α) σχετικού,: με την έννοια αμοιβή νοούνται: «οι πάσης φύσεως μισθοί και αποδοχές και όλα τα άλλα οφέλη που παρέχονται άμεσα ή  έμμεσα από κάθε πηγή, σε χρήματα ή σε είδος, από τον εργοδότη στον εργαζόμενο, εξαιτίας ή και με αφορμή την απασχόληση του τελευταίου.»

 

δ.    Σύμφωνα με Άρθρο 4, του (α) σχετικού,: Απαγορεύεται η διάκριση ως προς τις αμοιβές. Συγκεκριμένα: «Άνδρες και γυναίκες δικαιούνται ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας.  α) Όταν χρησιμοποιείται σύστημα επαγγελματικής κατάταξης για τον καθορισμό των αμοιβών, το σύστημα αυτό πρέπει να βασίζεται σε κοινά κριτήρια για εργαζόμενους άνδρες και γυναίκες και να επιβάλλεται κατά τρόπο που να αποκλείει τις διακρίσεις που βασίζονται στο φύλο.»

 

ε.     Σύμφωνα με Άρθρο 3, § 1, του (β) σχετικού,: «Απαγορεύεται κάθε μορφής άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου, σε συσχετισμό ιδίως με την οικογενειακή κατάσταση, σε όλους τους τομείς που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, όπως εξειδικεύονται στις κατωτέρω διατάξεις. 2. α) Η παρενόχληση, η σεξουαλική παρενόχληση, καθώς και οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση που οφείλεται στην ανοχή ή στην απόρριψη αυτής της συμπεριφοράς, συνιστούν διάκριση λόγω φύλου και απαγορεύονται. β) Διάκριση λόγω φύλου συνιστά, επίσης, οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση προσώπου που συνδέεται με αλλαγή φύλου. 3. Η εντολή που ενέχει διάκριση εις βάρος ενός προσώπου λόγω φύλου συνιστά διάκριση κατά την έννοια του παρόντος νόμου. 4. Συνιστά επίσης διάκριση κατά την έννοια του παρόντος νόμου η λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση γυναικών λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, στις περιπτώσεις των προεδρικών διαταγμάτων 176/1997 (ΦΕΚ 150 Α΄), 41/2003 (ΦΕΚ 44 Α΄) και του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄).»

 

στ.  Σύμφωνα με Άρθρο 2, § 1α, του (β) σχετικού,: άμεση διάκριση είναι η κατάσταση: «όταν ένα πρόσωπο υφίσταται, για λόγους φύλου, μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν την οποία υφίσταται, υπέστη ή θα υφίστατο ένα άλλο πρόσωπο σε ανάλογη κατάσταση.»

 

  1. Εν κατακλείδι:

 

α.    Οι γυναίκες στελέχη των Ε.Δ. απολαμβάνουν το προνόμιο της μετάθεσης – παραμονής σε θέση επιθυμίας τους, για 5 έτη μετά την γέννηση του τέκνου τους, υπό την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 5 § 1 α (γ) του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄167), που αφορά στην απόκτηση των απαιτουμένων προσόντων για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη.

 

β.      Το προνόμιο αυτό αποτελεί όφελος σε είδος, δηλαδή αμοιβή που αποδίδεται στις γυναίκες στελέχη των Ε.Δ και όχι στους άνδρες.

 

γ.       Παραβιάζεται το Άρθρο 1 του (α) σχετικού αφού δεν εξασφαλίζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, όσον αφορά τις συνθήκες και τους όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της αμοιβής.

 

δ.      Παραβιάζεται το Άρθρο 4 του (α) σχετικού αφού «Άνδρες και γυναίκες δεν απολαμβάνουν ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας και αποτελεί διάκριση που βασίζεται στο φύλο.

 

ε.       Παραβιάζεται το Άρθρο 2 του (α) σχετικού αφού αποτελεί άμεση διάκριση η λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση των στελεχών των Ε.Δ. για λόγους φύλλου.

 

στ.     Παραβιάζεται το Άρθρο 3 του (α) σχετικού αφού αποτελεί άμεση διάκριση λόγω φύλου, σε συσχετισμό ιδίως με την οικογενειακή κατάσταση.

 

  1. Κατόπιν των ανωτέρω, η Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ ζητεί  τη θεσμοθέτηση της παραμονής – τοποθέτησης των στελεχών (Αντρών) των Ε.Δ. σε θέση επιθυμίας τους για 5 έτη, με τους περιορισμούς της (β) σχετικής Υπουργικής Απόφασης, μετά τη γέννηση του τέκνου τους, όπως ακριβώς εφαρμόζεται για τις γυναίκες στελέχη των Ε.Δ.

 

Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Επγός (ΤΣΕ) Νικ. Παναγιωτίδης

   

Ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ασμχος (ΕΑ) Κυρ. Αυγερινός

 

 

RSS