ΕΣΠΕΑΜ/Θ: Αντιδρούμε στην Αποστέγαση Οικογενειών Στρατιωτικών από το Α/Δ Αμυγδαλεώνα Καβάλας

  1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), πληροφορήθηκε πρόσφατα τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), μέσω σχετικού ενημερωτικού εγγράφου του, για τη μίσθωση προς εκμετάλλευση του Α/Δ Αμυγδαλεώνα από ιδιώτη υπό προϋποθέσεις. Τέτοιου είδους ενέργειες βρίσκουν αρχικά σύμφωνη την Ένωσή μας λόγω του επικείμενου οφέλους που ευελπιστούμε να επιφέρουν.

 

  1. Αποτελεί όμως ανυποχώρητη γραμμή μας πως τα οφέλη αυτά δεν θα επέλθουν εις βάρος των παροχών κοινωνικού χαρακτήρα που δικαιωματικά παρέχονται στα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) που υπηρετούν στην περιοχή. Υπό το πνεύμα των ανωτέρω, μας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία και προβληματισμό το γεγονός ότι στο σχετικό ενημερωτικό έγγραφο περιγράφονται με ασάφεια βασικοί όροι και προϋποθέσεις, της Διακήρυξης του επικείμενου διαγωνισμού που θα πρέπει με πάσα λεπτομέρεια να καταγραφούν και να συμφωνηθούν, διασφαλίζοντας το σύνολο των κοινωνικών παροχών του Α/Δ του Αμυγδαλεώνα που ήδη παρέχονται στα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας.

 

  1. Η ανωτέρω ασάφεια γεννά εκ των πραγμάτων ερωτήματα όσον αφορά τα οικήματα Στέγασης Αξιωματικών – Υπαξιωματικών (ΟΣΕΑΑΥ), τα οποία για πρώτη φορά αποφασίζεται να συμπεριληφθούν στους χώρους προς παραχώρηση, όπως:

 

α.    Τι ακριβώς σημαίνει η παραδοχή του σχετικού εγγράφου ότι δύνανται να αξιοποιηθούν από τον μισθωτή εφόσον αυτός εξασφαλίσει αντίστοιχη στέγαση; Θα αφορά απλώς οικήματα επιφάνειας ίδιων τετραγωνικών μέτρων; Θα ληφθεί υπόψη ότι τα υπάρχοντα οικήματα αποτελούν συγκρότημα μονοκατοικιών; Θα ληφθεί υπόψη ότι διαθέτουν προαύλιο χώρο και χώρο στάθμευσης;

 

β.    Αν επιλέξει ο μισθωτής να δημιουργήσει ή να μισθώσει άλλα οικήματα στέγασης για το προσωπικό της ΠΑ, θα υπάρχει πρόβλεψη ώστε η επιλεγμένη περιοχή να παρέχει αντίστοιχες κοινωνικές-κρατικές υποδομές με την παρούσα?

 

γ.    Τι ακριβώς σημαίνει η παραδοχή του σχετικού εγγράφου ότι ο μισθωτής θα προβεί με δικές του δαπάνες σε απομόνωση των υποδομών (κατασκευή περίφραξης); Ποιος ακριβώς προαύλιος χώρος θα παραμείνει στη διάθεση των στεγαζομένων;

 

δ.    Θα εξασφαλιστεί η διάθεση «αντίστοιχων» παροχών στέγασης των οικογενειών του στρατιωτικού προσωπικού και των οικογενειών τους καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης των οικημάτων του Αεροδρομίου από τον ιδιώτη;

 

ε.    Σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης εκμίσθωσης (από οποιοδήποτε μέλος) θα υπάρξει δέσμευση από τον ιδιώτη να επαναφέρει τα οικήματα (ΟΣΕΑΑΥ) σε κατοικήσιμη κατάσταση ώστε να στεγαστούν οι συνάδελφοι και θα συνεχίσει να παρέχει στέγαση μέχρι να υλοποιήσει την ανωτέρω δέσμευση;

 

στ. Θα κληθεί η Μονάδα (Αεροπορικό Απόσπασμα Χρυσούπολης) να γνωμοδοτήσει επί των όρων της Μίσθωσης ως έχουσα πλήρη εικόνα επί των χώρων που διαπραγματεύονται;

 

  1. Η ΕΣΠΕΑΜ/Θ καλεί τους θεσμικούς φορείς τις περιοχής να αντισταθούν σε κάθε πιθανή ενέργεια του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση των στρατιωτικών οικημάτων του Αεροδρομίου Αμυγδαλεώνα Καβάλας, σε ιδιώτη επιχειρηματία και την αποστέγαση των συναδέλφων μας, με δυσμενείς συνέπειες για αυτούς και τις οικογένειές τους.

 

  1. Η Ένωση μας θα αναμένει με επιφύλαξη τις απαντήσεις επί των ανωτέρω ερωτημάτων ευελπιστώντας στην πλήρη εξασφάλιση όλων των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών που παρέχονται στα στελέχη που διαμένουν στα υπάρχοντα οικήματα ενώ οποιαδήποτε προσπάθεια εκμετάλλευσης του εν λόγω αεροδρομίου εις βάρος των συναδέλφων θα προκαλέσει την άμεση αντίδρασή μας. Παρακαλείται η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ στην οποία κοινοποιείται το παρόν, να προβεί σε ενέργειες αρμοδιότητάς της προς ενημέρωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, των συναδέλφων, αλλά και λοιπών φορέων κατά την κρίση της.

 

Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παναγιωτίδης

 

Χρήστος Δελής

RSS