ΕΣΠΕΑΜ/Θ: Όχι στη χρέωση Αδειών σε Προσωπικό των Ε.Δ. που τίθεται σε Περιορισμό (Καραντίνα).

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), αναδεικνύει το πρόβλημα που δημιουργείται με την  εσφαλμένη  χρέωση κανονικών ή άλλων δικαιούμενων αδειών από τις Διοικήσεις των Μονάδων κατά σαφή παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΣΠΕΑΜ/Θ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΜΕΝΣ

  1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), μεταφέρει το κλίμα έντονης δυσαρέσκειας και απογοήτευσης που επικρατεί σε Στρατιωτικές Μονάδες της Περιφέρειας μας, για συναδέλφους μας για τους οποίους, ενώ έχουν τεθεί σε περιορισμό (καραντίνα), λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19, οι Διοικήσεις των Μονάδων προβαίνουν εσφαλμένα σε χρέωση κανονικών ή άλλων δικαιούμενων αδειών κατά σαφή παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας.
  1. Ειδικότερα, στο άρθρο 38 παράγραφος 3 του Ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α 83/10-4-2020) (Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις) καθορίζεται ότι :

                              «Σε περίπτωση που υπάλληλος του Δημοσίου, όπως ορίζεται στο πεδίο εφαρμογής της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από τη δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Οι υπάλληλοι της παρούσας παραγράφου προσμετρώνται στους υπαλλήλους, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. »

 

  1. Ως Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), καλούμε  τις Διοικήσεις των Μονάδων, της Περιφέρειας μας, για την ορθή τήρηση της σχετικής νομοθεσίας.

 

  1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ) στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για κατά κρίση της ενέργειες προς ενημέρωση της πολιτικής και στρατιωτικής μας ηγεσία προκειμένου να επιληφθεί του θέματος με απώτερο σκοπό να αρθεί η άδικη αντιμετώπιση που υφίστανται αντίστοιχα τα στελέχη που υπηρετούν ανά την Επικράτεια.
 

Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παναγιωτίδης

Επισμηναγός (ΤΣΕ)

 

Χρήστος Δελής

Υποσμηναγός (ΥΑΔ)

 

RSS