Στρατιωτικοί Γονείς με Τέκνο έως 15 Ετών με Σακχαρώδη Διαβήτη

ΘΕΜΑ:  Στρατιωτικοί Γονείς με Τέκνο έως 15 Ετών με Σακχαρώδη Διαβήτη Ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1, με ποσοστό αναπηρίας 50%

ΣΧΕΤ : α.   Υ.Α. Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-2011 ΦΕΚ 1139/Β/3-6-2011
β.   Ν.4305/2014

γ.   Αριθμ. Φ.80000/οικ.2/1/2017 (ΦΕΚ Β’ 7/8-1-2018)

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

 1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ), με αφορμή την σημερινή στήριξη της πρότασης μας, από τον Ανεξάρτητο Βουλευτή Ν. Αχαίας κ. Νίκο Νικολόπουλο με ερώτηση που κατέθεσε στην Βουλή προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, επανέρχεται στο μείζον θέμα που αντιμετωπίζουν οι Στρατιωτικοί γονείς με τέκνο έως 15 ετών, που πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1, με ποσοστό αναπηρίας 50% και η οποία (πρόταση) έχει υιοθετηθεί από:
 • Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ).
 • Την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ).
 • Τον Σύλλογο Νέων Ελλήνων Διαβητικών (ΣΥ.Ν.Ε.Δ.).

προκειμένου να συνεγείρει την ευαισθησία σας, ευελπιστώντας σε μια ίση κατά αντιστοιχία, μεταχείριση και αντιμετώπιση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, με αυτή των τακτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

Συγκεκριμένα:

 1. Σύμφωνα με τις § 4 και 5 του Άρθρου 16 του ν. 2527/1997, όπως αντικαταστάθηκαν με την § 8 του Άρθρου 30 του ν. 3731/2008 και το Άρθρο 27 του (β) σχετικού,

«Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 193/1988 (Α΄ 84), προκειμένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.», …… «Τη χρήση μειωμένου ωραρίου δικαιούνται και οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία 67%και άνω.»

οι ευεργετικές παροχές που χορηγούνταν σε όσους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., είχαν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω επεκτείνονται και σε υπαλλήλους με παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω καθώς και σε υπαλλήλους οι οποίοι έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία 67%και άνω».

Επισημαίνεται ότι με το (γ) σχετικό ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 (ινσουλινοεξαρτώμενος) χωρίς επιπλοκές, εντάχθηκε στις μη αναστρέψιμες παθήσεις έπειτα από αναθεώρηση του πίνακα παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων,

 1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ) υπό το πνεύμα των ανωτέρω παραγράφων, αλλά και βαθιά πεπεισμένοι ότι το 2018 αποτελεί την χρονιά της έμπρακτης απόδειξης της κοινωνικής ευαισθησίας προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ως «Έτος Μέριμνας Προσωπικού» προτείνει, οι ευεργετικές κοινωνικές παροχές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που εφαρμόζονται προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων με οικογενειακά μέλη ΑΜΕΑ, να εφαρμοστούν επιπλέον για τα στελέχη με παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και όσων έχουν την επιμέλεια ΑΜΕΑ με δικαστική απόφαση, κάτι που αποτελεί χρόνιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας.

Προτείνουμε την τροποποίηση της σχετικής Υπουργικής απόφασης, στο άρθρο 2 παρ.3 όπως παρακάτω:

« 3.  Για όσους στρατιωτικούς προστατεύουν ΑΜΕΑ ισχύουν τα παρακάτω:

α. Εφόσον έχουν σύζυγο ΑΜΕΑ απαλλάσσονται όλων των υπηρεσιών, καθώς επίσης και των ασκήσεων, εφόσον η απαλλαγή τους είναι δυνατή, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους και της ασκήσεως. Σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου, έχουν δικαίωμα επιλογής του χρόνου εργασίας.

β. Εφόσον έχουν τέκνο ΑΜΕΑ, ή τέκνο έως 15 ετών που πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% εκτελούν υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και, σε περίπτωση που δεν υφίστανται τέτοιες, απαλλάσσονται. Συμμετέχουν στις ασκήσεις μόνο εάν αυτό επιβάλλεται και είναι αναγκαίο, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους και της ασκήσεως. Στην περίπτωση των συζευγμένων στρατιωτικών τα εν λόγω ευεργετήματα απολαμβάνει ο ένας εκ των δύο, κατά περίπτωση και κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης.

γ. Εφόσον έχουν την επιμέλεια ατόμου ΑΜΕΑ με δικαστική απόφαση, εκτελούν υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και σε περίπτωση που δεν υφίστανται τέτοιες, απαλλάσσονται. Συμμετέχουν στις ασκήσεις μόνο εάν αυτό επιβάλλεται και είναι αναγκαίο, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους και της ασκήσεως.»

 1. Κατόπιν των ανωτέρω, ευελπιστούμε στη θετική αντιμετώπιση του αιτήματος, με γνώμονα το κοινωνικό πρόσωπο της πολιτικής και στρατιωτικής μας ηγεσίας, απέναντι σε συναδέλφους που επιφορτίζονται με το έργο της εξυπηρέτησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, αλλά και στο αυτονόητο δικαίωμα των ατόμων αυτών, για μια αξιοπρεπή συμμετοχή στην Ελληνική Οικογένεια.
 2. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377.

Συνημμένα:

 1. Η από 16/05/18 επιστολή της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.   ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΜΕΑ) – ΓΟΝΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
 2. Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 525/08-10-18 επιστολή της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ΠΡΟΣ ΥΕΘΑ – ΑΝΥΕΘΑ
 3. Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 1188/17-10-18 επιστολή της Ε.Σ.Α.μεΑ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Σ.ΑμεΑ ΠΡΟΣ ΥΕΘΑ
 4. Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 43/23-10-18 επιστολή του ΣΥ.Ν.Ε.Δ.   ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥ.Ν.Ε.Δ. ΠΡΟΣ ΥΕΘΑ 1
 5. Ερώτηση με Αρ.Πρωτ. 3370/14.11.2018 του Ανεξάρτητου Βουλευτή Ν. Αχαίας κ. Νίκου Νικολόπουλου προς κ. ΥΕΘΑ.   ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
RSS