ΕΣΠΕΑΜ/Θ: Παρατείνεται έως 28 Φεβρουαρίου 2023 η Κατάθεση Δικαιολογητικών για την Διεκδίκηση Νυχτερινής Αποζημίωσης

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), σε συνέχεια προγενέστερης ανακοίνωσης της ,

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ

ότι όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διεκδίκηση της Ειδικής Αποζημίωσης Νυχτερινής Απασχόλησης, θα μπορούν  να προβούν στην κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών προς την ΕΣΠΕΑΜ/Θ μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Επισημαίνεται ότι θα γίνουν δεκτές και οι αγωγές όσων συναδέλφων θα καταθέσουν την σχετική αναφορά προς τα Γραφεία Προσωπικού των Μονάδων τους και τον μήνα Φεβρουάριο 2023

Παρακαλούμε όπως δοθεί ιδιαίτερη ΠΡΟΣΟΧΗ στα ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

  • Να προσκομίζετε φύλλα μισθοδοσίας 2021 & 2022
  • Να γίνεται το γνήσιο της Υπογραφής στο έντυπο της ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (Έντυπο Γ)
  • Να προσκομίζετε αντίγραφο της αναφοράς σας
  • Να προσκομίζετε απόδειξη τραπέζης για την ΕΓΓΡΑΦΗ (10,00 ευρώ) και την ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (20,00 ευρώ)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ενημερώνονται από το παρακάτω δημοσίευμα.

Με τιμή,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  
Νικόλαος Παναγιωτίδης  
Αντισμήναρχος (ΤΣΕ)
Συμεών Τονονίδης
Επιλοχίας (ΤΘ)  
RSS