ΕΣΠΕΑΜ/Θ: Χορήγηση Βοηθήματος Οικογενειακής – Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ)

  1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), επαναφέρει με το παρόν έγγραφο της, θέματα με οικονομικές εκκρεμότητες  που παρατηρούνται εις βάρος των συναδέλφων μας, από την απραξία των κυβερνητικών παραγόντων και της Στρατιωτικής μας ηγεσίας,
  • Συγκεκριμένα για την καταβολή του Βοηθήματος Οικογενειακής – Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ), εκτός από την καθυστέρηση που παρατηρείται στην ικανοποίηση των αιτήσεων των βοηθημάτων από τα Μετοχικά Ταμεία, υπάρχει έντονος  προβληματισμός και για την παραδοξότητα των διαφορετικών και τελείως αντίθετων αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των Μετοχικών Ταμείων όπου παρατηρείται:

α.    Τα τέκνα των συναδέλφων μας που υπηρετούν στο Στρατό Ξηράς εδώ και τέσσερα (4) χρόνια, δεν λαμβάνουν από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) ολόκληρο το Βοήθημα Επαγγελματικής Αυτοτέλειας, που οι γονείς τους ήδη έχουν καταβάλει με κρατήσεις από την μισθοδοσία τους εδώ και 25 έτη, με το ΜΤΣ να προβαίνει στην καταβολή μόνο προκαταβολών έναντι ολόκληρου του ποσού, προφασιζόμενο ως λόγο της μη εξόφλησης, την αδυναμία εναρμόνισης με ψήφιση του νέου μισθολογίου από τον Ιανουάριο του 2017. Συγκεκριμένα το Μετοχικό Ταμείο Στρατού προφασίζεται ότι « οι έννομες διοικητικές και οικονομικές διαδικασίες-τροποποιήσεις  σε εφαρμογή του Ν4472/17 δεν έχουν περατωθεί συνεπώς ούτε το ύψος του υπολειπόμενου ποσού μπορούμε να υπολογίσουμε αλλά ούτε και την χρονική περίοδο που θα καταβληθεί μπορούμε να προσδιορίσουμε».

β.  Η προαναφερθείσα πρακτική των προκαταβολών δεν ακολουθείται από το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.) και το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.), τα στελέχη των οποίων, αν και αμείβονται με το νέο μισθολόγιο του ν. 4472/17, τα Μετοχικά τους Ταμεία καταβάλλουν στα τέκνα τους ολόκληρο το Βοήθημα Επαγγελματικής Αυτοτέλειας που δικαιούνται, εφάπαξ.          

  • Η Κυβέρνηση δεν έχει ακόμα δώσει λύση στο πρόβλημα παρόλο που εδώ και έξι (6) μήνες περίπου, η Διυπουργική Επιτροπή που συγκροτήθηκε, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, η οποία είχε ως έργο τον προσδιορισμό του αριθμού των μεριδίων, των μερισματούχων του ΜΤΣ, προκειμένου να εναρμονισθούν με τις νέες μισθολογικές διατάξεις του ν.4472/2017 (Α΄174), με βάση τα οποία, παρεπόμενα, υπολογίζεται το ύψος του ΒΟΕΑ/ΜΤΣ, έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της.

Σε πρόσφατη απάντηση (Αυγ. 2021) του, ο αρμόδιος Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, σε κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις, γνωστοποίησε ότι :

Αναφορικά με το Μετοχικό Ταμείο Στρατού,… η συγκροτηθείσα επιτροπή περαίωσε το έργο της και μετά την ολοκλήρωση της νομοτεχνικής επεξεργασίας, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ήδη σχετικό σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης έχει διαβιβαστεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προκειμένου να συμπεριληφθεί σε νομοσχέδιο που θα καταθέσει το εν λόγω Υπουργείο στη Β.τ.Ε.

  • Ως Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), ευελπιστούμε να δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την κατάθεση σχετικής τροπολογίας για την συζήτηση και άμεση έγκριση της νομοτεχνικής επεξεργασίας που κατέθεσε η συγκροτηθείσα επιτροπή και παραδόθηκε ως σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προκειμένου να συμπεριληφθεί σε νομοσχέδιο που θα καταθέσει το εν λόγω Υπουργείο στη Β.τ.Ε.

Μετά τιμής για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  
Νικόλαος Παναγιωτίδης  
Επισμηναγός (ΤΣΕ)
Συμεών Τονονίδης
Επιλοχίας (ΤΘ)      
RSS