ΠΟΜΕΝΣ – ΕΣΠΕΑΜ/Θ: Μέριμνα Υπέρ των Διαζευγμένων Γονέων με Ανήλικα Τέκνα

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, επαναφέρει το θέμα που είχε αναδείξει με το (α) σχετικό της διασφάλισης της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας των διαζευγμένων γονέων με τα ανήλικα τέκνα τους https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1103-pomens-metatheseis-diazevgmenon-stelexon-goneon.

2.  Η ζωή του στρατιωτικού είναι στενά συνδεδεμένη με διαρκείς μετακινήσεις λόγω μεταθέσεων, ανά την επικράτεια και όχι μόνο, με πολλαπλές επιπτώσεις στην οικογενειακή του κατάσταση. Τα τελευταία χρόνια πλήθος νομικών και υπουργικών παρεμβάσεων προσπαθούν να αμβλύνουν τις ανωτέρω επιπτώσεις και να βοηθήσουν τους συναδέλφους στη διατήρηση της οικογενειακής τους συνοχής. Παρά τις ανωτέρω προβλέψεις που αποτελούν κινήσεις υποστήριξης των έγγαμων συναδέλφων, δεν υπάρχει καμία μέριμνα ή διευκόλυνση για διαζευγμένους γονείς ανήλικων τέκνων που δεν έχουν την επιμέλεια αυτών. Η συγκεκριμένη κατηγορία συναδέλφων μετατίθεται χωρίς περιορισμούς προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών πολλές φορές σε τέτοιες αποστάσεις από την περιοχή που διαμένουν τα τέκνα τους που καθίσταται αδύνατη τη συχνή επαφή μαζί τους.

3.  Πέραν αυτού, τα ανωτέρω στελέχη δεσμεύονται από δικαστικές αποφάσεις να τηρούν επικοινωνία με τα τέκνα τους συγκεκριμένες μέρες και ώρες και όχι όποτε το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες ενώ παράλληλα επιβαρύνονται με καταβολές διατροφής που εμποδίζουν τις συχνές  μετακινήσεις. Οι συνθήκες αυτές συνδυαζόμενες με τις μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις οδηγούν πολλούς συναδέλφους μας σε απόγνωση αφού αναγκάζονται να βλέπουν τα τέκνα τους λίγες φορές το χρόνο.

4.  Επιπρόσθετα με το νόμο Ν. 4800/2021 ΦΕΚ 81/Α/21-05-2021 (Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις), προβλέπεται η ενεργός παρουσία και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού. Συγκεκριμένα :

α.   ‘’ Άρθρο 1  –  Σκοπός

Ο παρών νόμος αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του βέλτιστου συμφέροντος του τέκνου διά της ενεργού παρουσίας και των δύο γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλήρωση της ευθύνης τους έναντι αυτού. Οι διατάξεις του ερμηνεύονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, που δεσμεύουν τη Χώρα, ιδίως με τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, που κυρώθηκε με τον ν. 2101/1992 (Α’ 192) και τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση Κωνσταντινούπολης), που κυρώθηκε με τον ν. 4531/2018 (Α’ 62), και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι δικαιολογούν τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές.’’

β.   Επίσης στο Κεφάλαιο Γ΄ του ανωτέρω νόμου προβλέπεται:

‘’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – Άρθρο 13  –  Δικαίωμα επικοινωνίας – Αντικατάσταση του άρθρου 1520 Α.Κ.

Το άρθρο 1520 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α 164) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1520 – Προσωπική επικοινωνία

Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή του με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. …. Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου.

Τα σχετικά με την επικοινωνία ζητήματα καθορίζονται ειδικότερα είτε με έγγραφη συμφωνία των γονέων είτε από το δικαστήριο.’’

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί.

5. Στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, πιστεύουμε ότι η κατοχυρωμένη και από το Σύνταγμα (Άρθρο 21) προστασία της οικογένειας μπορεί να εξασφαλιστεί παράλληλα με  την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών. Για τον σκοπό αυτό και κατόπιν σχετικών επιστολών, της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ), της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ) και της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ), προτείνουμε:

α.  Τα εν λόγω στελέχη να μην μετατίθενται σε απόσταση πέραν των 120 χλμ. από την μόνιμη διαμονή των ανηλίκων τέκνων τους όταν διαμένουν σε ηπειρωτική περιοχή,

β.  Όταν πρόκειται για νησιωτική περιοχή, να μετατίθενται στο ίδιο νησί η σε πλησιέστερο τόπο με τον οποίο υπάρχει άμεση και συνεχής ακτοπλοϊκή σύνδεση,

έτσι ώστε να εξασφαλίζεται, η προβλεπόμενη κατά τον νόμο, αναμόρφωση των σχέσεων μεταξύ γονέων και τέκνου μετά τη διακοπή της συμβίωσης, το διαζύγιο, την ακύρωση του γάμου ή τη λύση του συμφώνου συμβίωσης.

6. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983503377.

RSS