ΠΟΜΕΝΣ- ΕΣΠΕΑΜ/Θ: Συνυπηρέτηση Στρατιωτικών με Συζύγους του Δημοσίου τομέα και Δικαστικών Υπαλλήλων.

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ), αναδεικνύει μέσω της ΠΟΜΕΝΣ το σοβαρό πρόβλημα που ταλαιπωρεί πολλές οικογένειες στρατιωτικών και συγκεκριμένα τις δυσκολίες που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση  της συνυπηρέτησης, των εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, με συζύγους που εργάζονται ως τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών ή ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ως μόνιμοι ή δόκιμοι δικαστικοί υπάλληλοι.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΟΜΕΝΣ

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., επαναφέρει κατόπιν των (ε) και (στ) σχετικών επιστολών της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (ΕΣΠΕΛ) και της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ), το σοβαρό πρόβλημα που ταλαιπωρεί πολλές οικογένειες στρατιωτικών και συγκεκριμένα τις δυσκολίες που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση  της συνυπηρέτησης, των εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, με συζύγους που εργάζονται ως τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών ή ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ως μόνιμοι ή δόκιμοι δικαστικοί υπάλληλοι.

2.   Συγκεκριμένα:

      α.  Υφίσταται ιδιαίτερα σημαντική καθυστέρηση τόσο στη συνεδρίαση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, που εξετάζει θέματα αποσπάσεων – μεταθέσεων Δημοσίων Υπαλλήλων κατά προτεραιότητα βάση του άρθρου 21 του (β) όμοιου, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 151 του ν. 4600/2019,  όσο και στην εφαρμογή των αποφάσεων του.

      β. Η απόσπαση του δημοσίου υπαλλήλου (που βρίσκεται σε συνυπηρέτηση με Στρατιωτικό) είναι μικρότερης διάρκειας, σε σχέση με τον συνολικό χρόνο παραμονής του Στελέχους στην Φρουρά, λόγω μετάθεσης. Μια κατάσταση που επιφέρει επιπρόσθετα ως άμεση συνέπεια ο παραπάνω υπάλληλος να πρέπει να επιστρέψει στην έδρα της οργανικής του θέσης για την εκ νέου δρομολόγηση ενεργειών για την απόσπαση του.

3.   Συναφώς σας γνωρίζουμε, ότι συνέπεια και επακόλουθο της προαναφερθείσας κατάστασης που σχετίζεται με την λήξη της αποσπάσεως και επιστροφής του δημόσιου υπαλλήλου στην οργανική του θέση [άρθρο 68 του (γ) σχετικού], είναι η εμφάνιση δυσλειτουργιών και σύγχυσης στον οικογενειακό προγραμματισμό (χωρισμός οικογένειας – επιπλέον έξοδα – αλλαγή σχολείων κλπ.), εν αναμονή επανεξέταση της συνυπηρέτησης από το επόμενο υπηρεσιακό συμβούλιο και αντιμέτωποι με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες εξέτασης του θέματος.

4.   Επιπρόσθετα και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Άρθρο 155 παρ.9 του προς δημόσια διαβούλευση Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, απαγορεύεται η απόσπαση δόκιμου δικαστικού υπαλλήλου πριν από την μονιμοποίησή του. Επιπλέον και οι Μόνιμοι Δικαστικοί Υπάλληλοι λόγω του ότι δεν προβλέπεται σαφώς και δεσμευτικά στον κώδικα η απόσπασή τους λόγω συνυπηρέτησης με στρατιωτικό, ταλαιπωρούνται καθώς αυτή επαφίεται στην κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

5.   Κατόπιν των παραπάνω λαμβάνοντας υπ όψιν:      

       α. Αφενός την ιδιαιτερότητα του στρατιωτικού επαγγέλματος και τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Συντάγματος (α΄ σχετικό), που ορίζει ότι:  «Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς  ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική́ ηλικία τελούν υπό την προστασία του κράτους»

       β. Αφετέρου δε την πρόσκληση σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του Υπουργού Δικαιοσύνης, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων» με το οποίο επιχειρείται η ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας της Δικαιοσύνης στη χώρα μας,                  

η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) προτείνει:

       α.    Την προσωρινή διάθεση του δημοσίου υπαλλήλου από τον τόπο που έχει οργανική θέση στον τόπο που μετατίθεται η/ο σύζυγος (Στέλεχος των Ε.Δ), μέχρι εκδόσεως τυπικής έγκρισης αποσπάσεως του, λόγω συνυπηρέτησης.

       β.  Την άμεση έγκριση της εκ νέου ανανέωσης απόσπασης του δημοσίου υπαλλήλου που συνυπηρετεί με Στέλεχος των Ε.Δ, μέχρι έκδοσης μεταθέσεως της/του συζύγου του (που υπηρετεί στις Ε.Δ), χωρίς να απαιτείται η προσωρινή επιστροφή του, στον τόπο που βρίσκεται η οργανική του θέση.

       γ.  Οι Δικαστικοί υπάλληλοι (Μόνιμοι & Δόκιμοι) που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγός τους.

       δ. Την κατ’ εξαίρεση και κατά προτεραιότητα μετάθεση του δημοσίου υπαλλήλου, που το επιθυμεί, από τον τόπο που έχει οργανική θέση στον τόπο που υπηρετεί η/ο σύζυγος (Στέλεχος των Ε.Δ), με κριτήρια ειδικής μεταθετικότητας [τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μέλη οικογενείας πάσχοντα με ανίατα ή δυσίατα νοσήματα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3883/2010].

6.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΣΠΕΑΜ/Θ

  1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ), αναδεικνύει το πρόβλημα που ταλαιπωρεί πολλές οικογένειες στρατιωτικών και συγκεκριμένα τις δυσκολίες που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση  της συνυπηρέτησης, των εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, με συζύγους που εργάζονται ως μόνιμοι ή δόκιμοι δικαστικοί υπάλληλοι.
  • Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Άρθρο 155 παρ.9 του  προς δημόσια διαβούλευση Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, απαγορεύεται η απόσπαση δόκιμου δικαστικού υπαλλήλου πριν από την μονιμοποίησή του. Επιπλέον και οι Μόνιμοι Δικαστικοί Υπάλληλοι λόγω του ότι δεν προβλέπεται σαφώς και δεσμευτικά στον κώδικα η απόσπασή τους λόγω συνυπηρέτησης με στρατιωτικό, ταλαιπωρούνται καθώς αυτή επαφίεται στην κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου.
  • Κατόπιν των παραπάνω λαμβάνοντας υπ όψιν

            α. αφενός την ιδιαιτερότητα του στρατιωτικού επαγγέλματος και τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του συντάγματος που ορίζει ότι «Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς  ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική́ ηλικία τελούν υπό την προστασία του κράτους»

            β.  αφετέρου δε την πρόσκληση σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του Υπουργού Δικαιοσύνης, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων» με το οποίο επιχειρείται η ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας της Δικαιοσύνης στη χώρα μας,

            η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ), προτείνει όπως οι Δικαστικοί υπάλληλοι (Μόνιμοι & Δόκιμοι), που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγός τους.

  • Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ), στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλείται για κατά κρίση της ενέργειες προς άμεση ενημέρωση της Πολιτικής και Στρατιωτικής ηγεσίας.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  
Νικόλαος Παναγιωτίδης  Επισμηναγός (ΤΣΕ)  Χρήστος Δελής Υποσμηναγός (ΥΑΔ)  
RSS