ΠΟΜΕΝΣ – ΕΣΠΕΑΜ/Θ : Χορήγηση Καταστάσεων Επιβίβασης στα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

 

Με σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), η ανάδειξη του θέματος από την Ομοσπονδία μας.

Το έγγραφο της ΕΣΠΕΑΜ/Θ:   ΕΣΠΕΑΜΘ Χορήγηση Καταστάσεων Επιβίβασης στα στελέχη των ΕΔ

 

Ακολουθεί το έγγραφο της ΠΟΜΕΝΣ: 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Κατάστασης Επιβίβασης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

ΣΧΕΤ :  α. ΝΔ 263/69
β. Ν 1911/90
γ. Π.Δ. 200/93
δ. Ν 2641/98
ε. Ν 2685/99
στ. Ν 2703/99
ζ. ΠΔ 63/05
η. ΥΑ Φ. 500/18/83939/Σ.578 (ΦΕΚ Β ́2974/08/11/2012)
θ. Ν 4278/14
ι. Έγγραφο με Αριθμ. Πρωτ. 58/19-10-20 της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης                                          (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ)

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα,  Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, σας μεταφέρει κατόπιν σχετικής επιστολής της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), το πλήθος διαμαρτυριών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, σχετικά με τον αποκλεισμό τους από το δικαίωμα χορήγησής τους, Καταστάσεων Επιβίβασης.

2.  Λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους τροποποιητικές και ειδικές διατάξεις των σχετικών (β, γ, δ, ε, στ, ζ & θ) οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ, το ειδικότερο (α) όμοιο καθορίζει τον τρόπο χορήγησης Καταστάσεων Επιβίβασης, στο Μόνιμο Στρατιωτικό Προσωπικό, στους Εφέδρους Αξιωματικούς, Δοκίμους Εφέδρους Αξιωματικούς και Οπλίτες των Ε.Δ. Συγκεκριμένα στο άρθρο ένα (1) του (α) σχετικού ορίζεται: 

«Στους υπηρετούντες Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς, μαθητές των στρατιωτικών παραγωγικών σχολών, Οπλίτες θητείας, Εφέδρους Αξιωματικούς και Δοκίμους Εφέδρους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων είναι δυνατή η χορήγηση κατάστασης επιβίβασης μετ’ επιστροφής, εφόσον ταξιδεύουν με άδεια τουλάχιστον τεσσάρων (4) ημερών.» 

Στη δε Υπουργική Απόφαση του (η) ομοίου  η οποία επίσης είναι σε ισχύ, στο άρθρο  ένα (1) προβλέπεται ότι η Κατάστασης Επιβίβασης (μεταξύ άλλων) χορηγείται:

«1. Σε όλους γενικά τους υπηρετούντες Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς (μονίμους, εθελοντές, ανακαταταγέντες, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ, ΟΒΑ κ.λ.π.) των Ενόπλων Δυνάμεων, που δεν έχουν δηλώσει τη φρουρά που υπηρετούν ως φρουρά προτίμησης τους, χορηγείται μία (1) φορά μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, εφ` όσον ταξιδεύουν με κανονική ή 4ήμερη άδεια, Κατάσταση Επιβίβασης (Κ.Ε.) μετ` επιστροφής, για ένα μόνο τόπο προορισμού της επιθυμίας τους και με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα πλην της αεροπορικής μετακίνησης. …» 

3.  Από τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου συνάγεται ότι η χορήγηση μίας (1) Κατάστασης Επιβίβασης στα Μόνιμα Στελέχη είναι δυνατή για οποιονδήποτε προορισμό της αρεσκείας τους (σύνηθες είναι αυτή η επιλογή να εξαντλείται στον τόπο συμφερόντων του καθενός), υπό την προϋπόθεση ότι η φρουρά στην οποία υπηρετούν δεν αποτελεί φρουρά προτίμησής τους, σύμφωνα και με την αντιπαραβολή της ετήσιας δήλωσης επιθυμίας του τόπου μεταθέσεως που υποβάλλουν.

Ο περιορισμός που θέτει ο νομοθέτης, για τα Μόνιμα Στελέχη περιορίζεται και εξειδικεύεται σε αυτήν και μόνο την περίπτωση και θα έπρεπε ο οποιοσδήποτε πληροί την αναγκαία προϋπόθεση να αιτούνταν απρόσκοπτα την έκδοση Κατάστασης Επιβίβασης. Επιπρόσθετα ο Κοινός Νομοθέτης, το οικείο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αλλά και το Υπουργείο των Οικονομικών, δεν έχουν προβεί μέσω νόμου ή/και νομοθετικής εξουσιοδότησης σε έκδοση ΚΥΑ η οποία να τροποποιεί ή να περιορίζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την παραπάνω νομοθετική πρόβλεψη.

4.  Η πρακτική των Γενικών Επιτελείων απέναντι σε στελέχη που πληρούν την νομική προϋπόθεση έκδοσης Κατάστασης Επιβίβασης ποικίλει. Βεβαίως, αρκετά είναι τα στελέχη τα οποία λαμβάνουν την Κατάσταση Επιβίβασης (θεμιτό) αλλά σε πολλές περιπτώσεις, σε ανάλογα αιτήματα, γίνεται αυθαίρετα επίκληση του ότι ο αιτούμενος δεν εντάσσεται στην πρόβλεψη των σχετικών (α) & (η), άλλοτε γιατί κάποτε κατά το παρελθόν είχε δηλώσει την φρουρά στην οποία υπηρετεί και άλλοτε γιατί η φρουρά τοποθέτησης που δηλώνει δεν εμπεριέχει στελέχη της ειδικότητάς του και συνεπώς η περίπτωση του εξαιρείται του νόμου (κατά δική τους επίσης αυθαίρετη ερμηνεία).

5.  Οι αιτιολογίες που έχουν δοθεί έτι περαιτέρω σε άλλες απορριπτικές περιπτώσεις είναι σε συναφές ερμηνευτικό περιβάλλον και πάντως δημιουργούν στα στελέχη την ψευδή πεποίθηση ότι δεν δικαιούνται την χορήγηση Κατάστασης Επιβίβασης αλλά και ότι τα Γενικά Επιτελεία είναι αρνητικά απέναντι σε ανάλογα αιτήματα.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

6.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, καλεί την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία να αναγνωρίσουν τις κοινωνικές προεκτάσεις του παραπάνω θέματος και να άρουν την έως τώρα περιοριστική εφαρμοζόμενη πολιτική χορήγησης Καταστάσεων Επιβίβασης αποστέλλοντας σαφείς οδηγίες προς τις Διοικήσεις των Μονάδων για την ορθή τήρηση της σχετικής νομοθεσίας

7.  Η παραπάνω ενέργεια κρίνεται απολύτως αναγκαία αφενός γιατί υπάρχουν στελέχη τα οποία υπηρετούν στην μεθόριο και περιμένουν με αγωνία να συναντήσουν τα συγγενικά τους πρόσωπα -έστω μια φορά τον χρόνο- κάνοντας χρήση της ευεργεσίας των σχετικών (α) & (η), αφετέρου γιατί η υπέρβαση των άκρων ορίων διακριτικής ευχέρειας που επιδεικνύει σε πλείστες περιπτώσεις το κάθε Γενικό Επιτελείο οδηγεί στην καταστρατήγηση της σχετικής νομοθεσίας, θέτει αυτή σε ανενεργεία αλλά και προκαλεί αδικία και κατά συνέπεια ζημία για τα στελέχη που εμπίπτουν στις διατάξεις των σχετικών νομοθεσιών

8.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983503377.

RSS